Konkurs Instagram @shoq.pl

Regulamin Konkursu „@shoq.pl” (Dalej Konkurs)

1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

 1. Organizatorem konkursu „@shoq.pl” (dalej: „Konkurs”) jest firma Telemann, Maciej Husko z siedzibą w Sanie 1D, Aleksandrów Łódzki 95-070 „(dalej „Organizator”).

 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram®. Serwis Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram®.

2. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 21.04.2018 r. o godz. 12:00 i zakończy się w dniu 26.04.2018 r. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

3. Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu i go akceptuje.
 4. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Instagram®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram® (dalej: „Profil”).

5. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzony na profilu Organizatora @shoq.pl prowadzonym w serwisie Instagram® pod adresem: https://www.instagram.com/shoq.pl/ .

 2. Zadaniem Uczestnika jest :

a) zaobserwowanie profilu prowadzonego w serwisie Instagram tj @shoq.pl,

b) polubienie postu konkursowego,

c) udostępnienie postu konkursowego i oznaczenie profilu @shoq.pl wraz z hasztagiem #shoqpl #konkurs,

d) oznaczenie w komentarzu 5 osób posiadających konto w serwisie Instagram (@nazwaużytkownika)

3. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń wyłoni zwycięzcę, który otrzyma największą ilość reakcji „serduszek” pod swoim komentarzem.

4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na profilu @shoq.pl w dniu 27.04.2018r. o godz. 12.00.

6. Nagrody

 1. Nagroda główna to Czerwona sukienka o wartości 169 zł

 2. Organizator opłaca podatek od nagród.

 3. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać, za pośrednictwem wiadomości w portalu Instagram®, w przeciągu 3 dni od otrzymania wiadomości o wygranej, informacje niezbędne w celu wydania nagrody przez Organizatora, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda.

 4. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 5. Nagrodę wysyła Organizator w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania od Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych.W celu identyfikacji Zwycięzcy przed odebraniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

 6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

7. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:

a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres i miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy.

 3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

9. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).

 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem „#shoq.pl” na adres Organizatora lub elektroniczną na adres biuro@shoq.pl podając w tytule wiadomości „ #shoq.pl – reklamacja”.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu pod Postem oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” za pośrednictwem profilu w serwisie Instagram.
 4. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Stronie, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.